Hva koster det?

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten til MLF for 2021 skal være kr 2.700, - multiplisert med antallet maler-/byggtapetsermestre som arbeider i eller eier foretaket.

Medlemskontingenten for passive medlemmer skal være kr 500, -. Passive medlemmer som er over 67 år, eller som er uførepensjonister, betaler likevel ikke medlemskontingent.

Serviceavgift til MLF 

Grunnlaget for utmåling av serviceavgift skal være omsetningen i medlemsforetaket. Kun omsetning som er knyttet til malerarbeid/byggtapetserarbeid skal inngå i grunnlaget.

Grunnlaget knytter seg til årsomsetningen.

Alle bedrifter betaler en fast serviceavgift på kr 1.800, -.

Bedrifter med omsetning i 2020 (kr)
Fra 1,3 millioner til 10 millioner     0,20 %
Fra 10 millioner til 20 millioner      0,15 %
Fra 20 millioner til 30 millioner      0,10 %
Fra 30 millioner til 100 millioner    0,05 %
Over 100 millioner                           0,01 %

Alle medlemsbedrifter betaler kr 1.025, - i IFI-avgift.

Utjevningstillegg i serviceavgiften
Bedrifter uten tariffavtale betaler i tillegg kr 200, - per ansatt.

Kontingent/serviceavgift til lokalt laug
Det skal betales kontingent og evt. serviceavgift til lokalforeningen. De enkelte laug fastsetter selv sine satser og disse kan derfor variere.

Kontingent til NHO
Se satser for medlemskontingent til NHO på NHOs hjemmeside:
Kontingent til NHO.

Fradragsrett
Det gis fradrag for medlemskontingent begrenset oppad til 0,2 % av bedriftens samlede lønnsutbetalinger i året forut for inntektsåret. Serviceavgiften til MLF er fradragsberettiget i sin helhet.